คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งการผสานศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์วิชาชีพครู